Vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Uznanie záväzku

(podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)

Vyberte dlžníka a vyplňte jeho údaje

(ďalej len "dlžník")

Týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči

Vyberte veriteľa a vyplňte jeho údaje

(ďalej len "veriteľ")

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

Vyplňte údaje o záväzku

Tu uveďte výšku záväzku, ktorú je dlžník povinný uhradiť:

(slovom:
)

Vyberte dôvod vzniku záväzku (z nezaplatených faktúr / inak):Tu popíšte ako a kedy vznikol záväzok:

0

(ďalej len "záväzok")

Vyplňte údaje o splácaní

Vyberte ako dlžník vráti záväzok (jednorazovo / v splátkach):Dlžník sa zaväzuje uhradiť záväzok jednorázovo najneskôr do

Vyberte, či budú splátky mesačné (v mesačnom intervale) alebo iné ako mesačné:Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške

vždy
Prvá splátka je splatná
V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.

Dlžník bude splácať dlh v splátkach nasledovne:

V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.

Spôsob vrátenia dlhu

Vyberte spôsob, ako dlžník vráti dlh (v hotovosti / bankovým prevodom):Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska (sídla) veriteľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu
Ďalšie dojednania (voliteľné)

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením záväzku, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti záväzku až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním záväzku nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania záväzku (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach uznania, vložte ich sem:

​Vyplňte miesto a dátum podpisu

Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že toto uznanie dlhu podpísali slobodne a vážne.

V
dňa
.............................
​Stiahnutie a odoslanie uznania dlhu

Ak si prajete odoslať vytvorené uznanie záväzku na Vašu emailovú adresu, vyplňte ju prosím tu: