Vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Účinky uznania záväzku voči ručiteľovi

Ak dlžník uzná svoj dlh voči veriteľovi, aj voči ručiteľovi platí vyvrátiteľná právna domnienka, že záväzok v čase uznania trval. Obchodný zákonník nevyžaduje súhlas ručiteľa, na rozdiel od Občianskeho zákonníka, ktorý viaže účinky uznania dlhu voči ručiteľovi na jeho súhlas (§ 548 ods. 3). Uznanie záväzku v písomnej forme spôsobuje aj voči ručiteľovi začiatok plynutia novej štvorročnej premlčacej doby od okamihu uznania. Nakoľko je toto ustanovenie dispozitívne, je ho možné meniť. Ustanovenie § 323 je dispozitívne, a preto sa možno od neho odchýliť, prípadne niektoré jeho účinky vylúčiť. Ustanovenie § 407, na ktoré však odkazuje odsek 2, je kogentné (teda ho nemožno meniť).

Obchodný zákonník pozná aj písomné predĺženie premlčacej doby (podľa § 401), ktoré sa týka len záväzkov nepremlčaných, a možno ho urobiť aj opakovane.