Vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Uznanie záväzku bez písomného potvrdenia

Občiansky zákonník v § 323 v odseku 2 s odkazom na § 407 ods. 2 a 3 pripúšťa výnimku z výslovného, formálneho uznania záväzku (písomné vyhlásenie dlžníka) a účinky uznania záväzku priznáva aj inému prejavu vôle (napr. konaním), za predpokladu, že záväzok nebol v čase uznania premlčaný. Jedná sa o dva prípady:

1/ Platenie úrokov je konaním, ktoré sa považuje za uznanie záväzku, pokiaľ ide o sumu, z ktorej sa úroky platia (§ 407 ods. 2). Pôjde tak o úroky z úveru, ako aj o úroky z omeškania.

2/ Čiastočné uznanie záväzku má účinky uznania zvyšku dlhu za predpokladu, že možno usudzovať, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok dlhu (§ 407 ods. 3). Splnenie predpokladu "možno usudzovať" môže vyplynúť z rôznych okolností, napríklad z korešpondencie medzi dlžníkom a veriteľom, že zvyšok dlhu neuznáva, prípadne sám dlžník pri čiastočnom plnení uvedie, že zvyšok dlhu neuznáva, a pod.