Vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Uznanie záväzku vzor medzi fyzickými osobami

(podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)

Začiatok dokumentu - Uznanie záväzku

Dlžník: .................................... nar.: ...................................., bydlisko: ...................................., občianstvo: ....................................

(ďalej len "dlžník")

Týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči

Veriteľovi: .................................... nar.: ...................................., bydlisko: ...................................., občianstvo: ....................................

(ďalej len "veriteľ")

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

Výška záväzku: 5.000,- € (slovom: päťtisíc eur).

Dôvod vzniku záväzku: Záväzok vznikol na základe kúpnej zmluvy zo dňa 04.05.2013, na základe ktorej mal dodať dlžník veriteľovi prenosnú záhradnú chatku v tejto hodnote. Do dnešného dňa sa tak nestalo..

(ďalej len "záväzok")

Dlžník sa zaväzuje uhradiť záväzok veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške 1000,- € vždy do 15. dňa v mesiaci. Prvá splátka je splatná 15. 04. 2014. V prípade, ak sa dlžník omešká čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý záväzok.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu 2233223322/1100.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením záväzku, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti záväzku až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním záväzku nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania záväzku (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tohto vzťahu (záväzku) alebo v súvislosti s ním, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským Súdom Bratislava zriadeným pri obchodnej spoločnosti Rozhodcovský Súd Bratislava s.r.o., IČO: 47 537 451, sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených štatútom a rokovacím poriadkom Rozhodcovského Súdu Bratislava. Zmluvné strany sa podriadia rozhodcovskému konaniu a rozhodcovskému rozsudku. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca ustanovený podľa vnútorných predpisov Rozhodcovského Súdu Bratislava.

Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že tento dokument podpísali slobodne a vážne.

V Bratislave, dňa .............................

................................... Dlžník
................................... Veriteľ

Koniec dokumentu - Uznanie záväzku